farsi beauty

برای ارزیابی استقامت هوازی کدام ازمون مناسب است؟

مرضیه عزیزی
مرضیه عزیزی سه شنبه 24 آبان 1401

استقامت هوازی با چه آزمون هایی قابل اندازه گیری است؟

پاسخ

انواع آزمون های مناسب برای ارزیابی استقامت هوازی به شرح زیر می باشد:

  • آزمون 1600 متر که شخص در این آزمون با حداکثر سرعت این مسافت را طی می کند و ضربان قلب و اکسیژن مصرفی وی اندازه گیری می شود.
  • آزمون کوپر یا دویدن استقامتی 2400 متر از رایج ترین آزمون هاست که فرد با حداکثر سرعت 2400 متر یا 12دقیقه می دود.
  • آزمون بالک یا 15دقیقه دویدن که فرد در این آزمون به مدت 15 دقیقه می دود. میزان اکسیژن مصرفی یا مسافتی که شخص طی کرده محاسبه می شود.
  • آزمون رفت و برگشت چند مرحله ای 20 متر که آزمونی جدید است و برای کودکان و بزرگسالان کاربرد دارد. در این آزمون شخص به صورت رفت و برگشت مسیر 20متری که با خط یا مخروط مشخص شده را می دود. در ابتدای آزمون سرعت فرد دونده کم و به تدریج افزایش می یابد.
فاطمه دیوسالار
فاطمه دیوسالار سه شنبه 24 آبان 1401